Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti POINT CZ, s.r.o., Milady Horákové 20, 602 00 Brno, IČO 48528803, DIČ CZ48528803, spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Brne, oddiel C, vložka 10618 (ďalej len „Dodávateľ“)

Zákazník/kupujúci je v týchto VOP ďalej označovaný ako „Odberateľ“.

Platnosť podmienok

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán v jednotlivých obchodných prípadoch predaja tovaru, poskytovania služieb alebo vykonávania diela (ďalej vo VOP je predaj tovaru, poskytovanie služieb alebo vykonávanie diela súhrnne označované ako „Tovar“), ak nie sú v písomnej zmluve medzi zmluvnými stranami výslovne upravené inak. Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy alebo objednávky, ku ktorej boli pripojené. Na účely týchto VOP sa zmluvou rozumie písomná objednávka objednávateľa potvrdená dodávateľom. Dodávateľ je oprávnený potvrdiť objednávku písomne, elektronickou poštou alebo telefonicky. Tieto VOP nahrádzajú všetky ostatné ústne a písomné vyhlásenia a dohody strán týkajúce sa jednotlivých obchodných prípadov, s výnimkou samotnej zmluvy. Tieto VOP sa zobrazujú na webových stránkach www.point4me.cz, čím sa umožňuje ich archivácia a reprodukcia objednávateľom. Zákazník bude s týmito VOP oboznámený v dostatočnom predstihu pred samotným dodaním tovaru a bude mať možnosť sa s nimi podrobne oboznámiť.

Komunikácia s objednávateľom

Pri elektronickom zadávaní objednávky je objednávateľ povinný uviesť adresu pre elektronickú poštu (e-mailová adresa), ktorá musí byť technicky funkčná od momentu odoslania objednávky až do dokončenia zákazky. Odberateľ je najmä povinný zabezpečiť pri správne nastavenom spam-filtri príjem e-mailov spoločnosti POINT CZ, s.r.o. Táto e-mailová adresa je platná aj pre ďalšie zákazky do odvolania alebo so žiadosťou o zmenu.

POINT CZ, s.r.o. je oprávnená, nie však povinná, zasielať všetky správy – vrátane správ, ktoré sú zo zmluvného vzťahu a na riadne splnenie zmluvy povinné – iným spôsobom ako elektronickou poštou. Objednávateľ sa nemôže ani v prípade chýbajúcich informácií odvolať na nevedomosť, ak POINT CZ, s.r.o. mu správu zaslal na e-mailovú adresu podľa vyššie uvedeného odseku.

Správy odoslané e-mailom od POINT CZ, s.r.o. na e-mailovú adresu podľa vyššie uvedeného odstavca sa považujú za doručené objednávateľovi po ich odoslaní. Za chyby prenosu POINT CZ, s.r.o. zodpovedá len v prípade chýb zo svojej strany. POINT CZ, s.r.o. nie je povinný upozorniť objednávateľa na chýbajúcu, neplatnú alebo nefunkčnú e-mailovú adresu v zmysle podľa vyššie uvedeného odstavca.

Doručovanie

Písomné podanie preukázateľne odoslané jednou stranou na adresu sídla alebo miesta podnikania druhej strany uvedeného v Zmluve či v príslušnom verejnom registri, sa považuje za doručené 5. deň po jeho odoslaní, a to aj v prípade, ak druhá zmluvná strana toto podanie z akéhokoľvek dôvodu neprevezme.

Ponuka a uzavretie zmluvy

Odoslaním objednávky predkladá objednávateľ spoločnosti POINT CZ, s.r.o. ponuku na uzavretie kúpnej zmluvy. V okamihu, keď zákazník dostane od spoločnosti POINT CZ, s.r.o. potvrdenie svojej objednávky e-mailom, je kúpna zmluva právne záväzná. Zmluva vznikne za podmienok uvedených v tomto dokumente aj vtedy, ak objednávateľ v objednávke uvedie dodaciu adresu, ktorá sa odlišuje od jeho adresy. Ak objednávateľ koná len ako zástupca tretej osoby, zmluva s takouto treťou osobou je uzavretá len vtedy, ak spoločnosť POINT CZ, s.r.o. obdrží príslušnú plnú moc a výslovne potvrdí uzavretie zmluvy s treťou osobou.

Spoločnosť POINT CZ, s.r.o. si vyhradzuje právo odmietnuť objednávky a kedykoľvek odstúpiť od už uzatvorených zmlúv po doručení tlačových údajov, ktorých predmetom sú tlačové údaje propagujúce pornografiu, fašizmus alebo porušujúce právny poriadok Českej republiky.

Spoločnosť POINT CZ, s.r.o. je povinná dodať tovar objednávateľovi a previesť na neho vlastnícke právo oproti úhrade kúpnej ceny v súlade s dohodnutými podmienkami. Objednávateľ sa zaväzuje v súlade s dohodnutými podmienkami uhradiť kúpnu cenu za tovar a prevziať tovar od spoločnosti POINT CZ, s.r.o.

Kúpna cena a fakturácia

Kúpna cena zahŕňa balné, DPH a, ak je to výslovne uvedené, aj poštovné, pokiaľ z e-mailu potvrdzujúceho objednaný tovar nevyplýva iná kúpna cena. Kúpna cena platí pod podmienkou, že sa po uzatvorení zmluvy nezmenia údaje, ktoré boli obsahom objednávky objednávateľa. Náklady vzniknuté v súvislosti s dodatočnými zmenami požadovanými objednávateľom budú vyúčtované osobitne. Náklady na prepravu zahŕňajú jednorazové zaslanie na dodaciu adresu zadanú objednávateľom.

Ceny sú platné v čase objednávky a sú konečné, t. j. vrátane všetkých ďalších poplatkov, ktoré musí objednávateľ zaplatiť. Objednávateľ má možnosť oboznámiť sa s cenou ešte pred zadaním objednávky.

Spoločnosť POINT CZ, s.r.o. zasiela faktúry poštou alebo prostredníctvom e-mailu. Objednávateľ objednávkou vyslovuje súhlas s týmto spôsobom zasielania faktúr. Faktúra nie je podmienkou splatnosti pohľadávky.

Dodacia lehota a lehota pre plnenie, preprava

Žiadny z uvedených termínov dodania nie je fixný termín. Fixný termín musí byť spoločnosťou POINT CZ, s.r.o. ako taký výslovne označený a s objednávateľom dohodnutý.

Dodacia lehota začína plynúť nasledujúci pracovný deň po prijatí objednávky, v ktorom sú do 12.00 hod. spoločnosti POINT CZ, s.r.o. doručené všetky údaje, tlačové údaje, príp. predlohy potrebné na výrobu tovaru. Dodacia lehota sa uvádza v pracovných dňoch. Pracovnými dňami sa rozumejú pondelok až piatok, okrem štátnych sviatkov.

Dodacia lehota je dodržaná, ak je tovar odovzdaný prvému dopravcovi na prepravu do miesta dodania určeného zákazníkom pred uplynutím dodacej lehoty. Predpokladom dodržania dodacej lehoty je včasné a riadne splnenie povinností objednávateľa.

Ak spoločnosť POINT CZ, s.r.o. nedodrží dohodnutý termín dodania, je objednávateľ povinný najprv písomne určiť primeranú dodatočnú lehotu na plnenie. Po márnom uplynutí dodatočnej lehoty môže objednávateľ odstúpiť od zmluvy. Ako primeraná lehota sa dohodla lehota v trvaní 5 pracovných dní. V prípade, že je objednávateľ spotrebiteľom podľa § 52 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v platnom a účinnom znení, a POINT CZ, s.r.o. nedodrží dohodnutý termín dodania, môže objednávateľ odstúpiť od zmluvy.

Spoločnosť POINT CZ, s.r.o. nezodpovedá za omeškanie dodávky a plnenia spôsobené vyššou mocou a v dôsledku udalostí, ktoré spoločnosti POINT CZ, s.r.o. podstatne sťažia alebo znemožnia dodanie tovaru (najmä štrajk, výluka a iné nepredvídateľné prekážky), ktoré vznikli nezávisle od vôle POINT CZ, s.r.o, ak tieto prekážky majú preukázateľne podstatný vplyv na výrobu alebo expedovanie tovaru, a to ani v prípade fixných termínov dodania. V prípade, že nejde o fixné termíny, je spoločnosť POINT CZ, s.r.o. oprávnená predĺžiť dobu dodávky, resp. plnenia o dobu trvania prekážky s pripočítaním vyššie uvedenej primeranej dodatočnej lehoty alebo od zmluvy čiastočne alebo úplne odstúpiť z dôvodu nesplnenia časti záväzku. Ak sa plnenie alebo jeho časť stane za vyššie uvedených okolností nemožným, zaniká spoločnosti POINT CZ, s.r.o. povinnosť plniť. Dodávateľ je povinný bezodkladne informovať zákazníka o takýchto prekážkach.

Prechod nebezpečenstva

Ak je objednávateľ podnikateľom v zmysle § 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka, v platnom a účinnom znení, potom nebezpečenstvo náhodného zničenia alebo náhodného zhoršenia tovaru prechádza na objednávateľa okamihom odovzdania tovaru prvému dopravcovi. To platí bez ohľadu na to, kto hradí náklady na dopravu. Ak je tovar pripravený na prepravu a ak dôjde k oneskoreniu odovzdania tovaru prvému dopravcovi z dôvodov, ktoré neboli spôsobené spoločnosťou POINT CZ, s.r.o., prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na objednávateľa (okamihom doručenia avíza, že tovar je pripravený na prepravu). Ak je objednávateľ spotrebiteľom, tak na neho prechádza nebezpečenstvo náhodného zničenia alebo náhodného zhoršenia stavu tovaru až v okamihu dodania tovaru objednávateľovi. Ak je objednávateľ v omeškaní s prevzatím tovaru, nebezpečenstvo náhodného zničenia alebo náhodného zhoršenia stavu tovaru prechádza na objednávateľa v okamihu omeškania.

Tlačové údaje, povinnosť kontroly

POINT CZ, s.r.o. vybavuje všetky tlačové objednávky výhradne na základe tlačových údajov, ktoré poskytne objednávateľ. Tieto údaje musia byť odovzdané výhradne vo formátoch uvedených v objednávke. Ak objednávateľ použije na výrobu tovaru iný formát, ktorý nie je uvedený v ponuke spoločnosti POINT CZ, s.r.o., nie je možné zaručiť, že tlač bude bezchybná.

Objednávateľ je povinný tlačové údaje pred odovzdaním spoločnosti POINT CZ, s.r.o. dôkladne skontrolovať, či sú vhodné na realizáciu požadovanej zákazky. POINT CZ, s.r.o. tlačové údaje nekontroluje. Nebezpečenstvo prípadných chýb polygrafických výrobkov v dôsledku chybných tlačových údajov znáša výhradne objednávateľ.

Na výslovnú žiadosť objednávateľa sa spracujú aj iné formáty, ako sú uvedené v objednávke, ak je to technicky možné. Upozorňujeme, že prevodom údajov do iných formátov, než tých, ktoré sú uvedené v objednávke, môže dôjsť k vzniku chýb. Chyby vzniknuté prevodom údajov nejdú na ťarchu spoločnosti POINT CZ, s.r.o. Riziko prenosu údajov znáša objednávateľ.

Ak nie sú tlačové údaje prenášané v režime CMYK, spoločnosť POINT CZ, s.r.o. ich môže konvertovať. Pri prevode údajov formátu RGB alebo ICC farebných profilov prirodzene dôjde k farebným odchýlkam oproti originálu. Zodpovednosť za takéto farebné odchýlky nesie výhradne objednávateľ. Odovzdaním tlačových údajov v inom režime ako CMYK objednávateľ výslovne vyhlasuje, že nesie riziko prevodu údajov.

Pri tlačovinách, ktorých základom sú farby RGB s veľmi nízkym rozlíšením (nízkym počtom obrazových prvkov) alebo pri tlačovinách s použitím druhov písma (fontov), ktoré nie sú pevnou súčasťou dokumentu, môžu vzniknúť farebné odchýlky v tlači. Bezchybná tlač týmto nie je zaručená. Na tlačovinách sa môžu vyskytnúť drobné farebné odchýlky. To platí aj pre farebné odchýlky od predchádzajúcej zákazky vytlačenej spoločnosťou POINT CZ, s.r.o. v minulosti.

Tlačové údaje, kontrola, korektúra

POINT CZ, s.r.o. ponúka možnosť náhľadu tlačových údajov – ripped files – ako špeciálnu službu pre objednávateľa, ktorý si sám vykoná náhľad tlačových údajov.

Reklamácie

Ak nie je v týchto Obchodných podmienkach v súvislosti so spôsobom reklamácie uvedené nič iné, reklamáciu možno podať telefonicky alebo písomne (e-mailom, faxom, listom) v sídle dodávateľa na adrese:

POINT CZ, s.r.o.
Milady Horákové 20
602 00 Brno
E-mail: support@point4me.com

Nie je možné uplatniť reklamáciu, ktorá spočíva len v tom, že objednávateľ nezohľadnil pokyny týkajúce sa predpokladov pre tlačové údaje. Platí to najmä pre tlačoviny, ktorých základom sú farby RGB, pri ktorých je príliš nízke rozlíšenie alebo používajú druhy písma (fonty), ktoré nie sú pevnou súčasťou dokumentu. Drobné farebné odchýlky sa nepovažujú za chybu. To platí aj pre farebné odchýlky od predchádzajúcej zákazky vytlačenej spoločnosťou POINT CZ, s.r.o. v minulosti.

Záruka a zodpovednosť za chyby tovaru

Záruka

Spotrebiteľ v zmysle § 52 českého občianskeho zákonníka: Ak je zákazník spotrebiteľom, záručná doba začína plynúť dňom odovzdania tovaru objednávateľovi a trvá 24 mesiacov. Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené bežným opotrebovaním. Ak je objednávateľ spotrebiteľom a ak tovar pri prevzatí nie je v zhode s kúpnou zmluvou, je objednávateľ oprávnený požadovať, aby spoločnosť POINT CZ, s.r.o. bezplatne a bez zbytočného odkladu uviedla tovar do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky objednávateľa buď výmenou tovaru alebo jeho opravou. Ak takýto postup nie je možný, môže objednávateľ požadovať primeranú zľavu z ceny alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy. To neplatí, ak objednávateľ pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví do šiestich mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, sa považuje za rozpor už pri jeho prevzatí, pokiaľ to neodporuje povahe tovaru alebo pokiaľ sa nepreukáže opak. Ak je chyba vzniknutá po prevzatí a uplatnená objednávateľom odstrániteľná, má objednávateľ právo požadovať od spoločnosti POINT CZ, s.r.o. jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie a spoločnosť POINT CZ, s.r.o. je povinná chybu odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní. Ak to nie je vzhľadom k povahe chyby neprimerané, môže objednávateľ namiesto odstránenia chyby požadovať od spoločnosti POINT CZ, s.r.o. výmenu tovaru alebo, ak sa chyba týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti. Ak nie je možná ani jedna z týchto dvoch možností, môže objednávateľ požadovať primeranú zľavu z ceny alebo od zmluvy odstúpiť. Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá zákazníkovi bráni v riadnom používaní tovaru, objednávateľ má právo požadovať výmenu tovaru alebo je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy. Rovnaké práva prislúchajú objednávateľovi, ak sú chyby síce odstrániteľné, avšak objednávateľ nemôže tovar riadne užívať z dôvodu opätovného výskytu chyby po oprave alebo z dôvodu veľkého počtu chýb. Ak neodstrániteľná chyba nebráni riadnemu používaniu tovaru, objednávateľ môže požiadať o výmenu tovaru. Ak spotrebiteľ v takomto prípade nepožiada o výmenu, má právo na primeranú zľavu z ceny alebo môže odstúpiť od zmluvy.

Zodpovednosť za chyby

Podnikateľ v zmysle § 2 českého obchodného zákonníka. Ak je objednávateľ podnikateľom, je povinný skontrolovať tovar neodkladne po jeho doručení alebo prevzatí a neodkladne, najneskôr však do 1. týždňa od doručenia, resp. prevzatia, písomne (listom, faxom alebo e-mailom) oznámiť spoločnosti POINT CZ, s.r.o. zistené zjavné alebo skryté chyby. Pre dodržanie lehoty je rozhodujúce včasné odoslanie oznámenia. Za chybu sa považuje aj to, ak POINT CZ, s.r.o. dodá iné množstvo tovaru alebo iný tovar, ako bol objednaný. Ak je časť dodaného tovaru chybná, objednávateľ nie je oprávnený reklamovať celý tovar. Ak má dodaný tovar alebo jeho časť chyby, je spoločnosť POINT CZ, s.r.o. povinná – podľa svojej voľby – pri vylúčení ďalších nárokov objednávateľa vyplývajúcich z jeho zodpovednosti za chyby v primeranej lehote dodať objednávateľovi chýbajúci tovar alebo náhradu za chybný tovar alebo chybný tovar v rámci tejto lehoty opraviť. Lehota je primeraná, ak nie je dlhšia ako 20 kalendárnych dní odo dňa doručenia reklamácie spoločnosti POINT CZ, s.r.o. Primeraná lehota je dodržaná, ak boli náhradná dodávka alebo opravený tovar v tejto lehote odovzdané prvému dopravcovi na prepravu. Ak spoločnosť POINT CZ, s.r.o. nechá uplynúť primeranú lehotu na zjednanie nápravy bez poskytnutia náhradného tovaru alebo opravy chybného tovaru, alebo ak sa oprava tovaru nepodarí, môže zákazník požadovať opätovnú opravu tovaru alebo pri vylúčení ostatných nárokov vyplývajúcich zo zodpovednosti za chyby odstúpiť od zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. Objednávateľ je povinný písomne oznámiť spoločnosti POINT CZ, s.r.o., aké nároky zo zodpovednosti za chyby uplatňuje. Spoločnosť POINT CZ, s.r.o. zodpovedá za dodávky náhradného tovaru a opravy v rovnakom rozsahu ako za pôvodný tovar.

Vlastníctvo, archivácia, autorské právo

Polygrafické formy (nosiče), ktoré spoločnosť POINT CZ, s.r.o. vyrobí a použije na výrobu, zostávajú jej vlastníctvom.

Digitálne dáta a iné predmety určené na opakované použitie, ako aj polotovary a hotové výrobky sa po termíne dodania nebudú v spoločnosti POINT CZ, s.r.o. uchovávať ani nebudú zasielané objednávateľovi.

Výrobky spoločnosti POINT CZ, s.r.o. sú vyrábané výhradne podľa obsahového zadania objednávateľa uvedeného v predložených tlačových údajoch. Spoločnosť POINT CZ, s.r.o. nemá žiadny vplyv na obsah polygrafických výrobkov.

Objednávateľ vyhlasuje, že vlastní všetky práva na používanie, prenos a zverejňovanie prenášaných údajov, najmä pokiaľ ide o textový a obrazový materiál. Objednávateľ ručí sám za to, že neporuší žiadne práva tretích osôb a že obsah jeho tlačovín nie je v rozpore s platnými právnymi predpismi Českej republiky. Spoločnosť POINT CZ, s.r.o. nezodpovedá za obsah tlačovín. Zodpovednosť za prípadné porušenie práv tretích strán, najmä nároky vyplývajúce z autorských práv, nesie výhradne objednávateľ.

Objednávateľ dobrovoľne poskytuje svoje osobné údaje dodávateľovi a súhlasí s ich spracovaním, zhromažďovaním, uchovávaním a evidenciou na účely uzatvorenia kúpnej zmluvy s dodávateľom a riadneho trvania právneho vzťahu medzi objednávateľom a dodávateľom na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy. Objednávateľ dobrovoľne poskytuje svoje osobné údaje a súhlasí s ich poskytnutím tretím osobám za podmienok uvedených nižšie.

Dodávateľ neposkytuje takto získané osobné údaje tretím osobám, s výnimkou prepravcov tovaru, a to len na riadne doručenie tovaru a svojim obchodným partnerom, a to len na účely prípadného obstarania tovaru požadovaného objednávateľom. Osobné údaje sa poskytujú len v minimálnom rozsahu nutnom na riadne plnenie uzatvorenej kúpnej zmluvy medzi objednávateľom a dodávateľom.

Osobné údaje zákazníkov sú zabezpečené proti zneužitiu. Nakladanie s osobnými údajmi zákazníkov sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 101/2000 Zb. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom a účinnom znení.

Výhrada vlastníctva

Vlastnícke právo k dodanému tovaru prechádza na objednávateľa až v okamihu úplného zaplatenia kúpnej ceny.

Ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou kúpnej ceny, je spoločnosť POINT CZ, s.r.o. oprávnená požadovať vydanie tovaru. Ak sa so spoločnosťou POINT CZ, s.r.o. nedohodne inak, objednávateľ je povinný vydať tovar spoločnosti POINT CZ, s.r.o. Vydanie veci objednávateľom spoločnosti POINT CZ, s.r.o. nie je odstúpením od zmluvy; odstúpením od zmluvy je iba vtedy, ak by to spoločnosť POINT CZ, s.r.o. výslovne vyhlásila.

POINT CZ, s.r.o. je vždy oprávnená odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľ dlhšie ako 5 pracovných dní mešká s úhradou kúpnej ceny.

Splatnosť platieb, započítanie pohľadávky

Ak nie je v potvrdení objednávky uvedené inak, objednávateľ je povinný uhradiť kúpnu cenu vrátane DPH (konečná cena brutto) neodkladne v ten istý deň bankovým prevodom, kedy bola zmluva uzatvorená (doručené potvrdenie objednávky). Ak si zákazník zvolí platbu kreditnou kartou, je povinný uhradiť kúpnu cenu vrátane DPH okamžite v ten istý deň prostredníctvom bankovej brány. Ak si objednávateľ zvolí platbu na dobierku, uhradí kúpnu cenu pri prevzatí tovaru. Súčasťou dodávky tovaru je platný daňový doklad.

Pre zmluvných obchodných partnerov je možné dodanie tovaru na faktúru. Splatnosti faktúry a ďalšie podmienky budú dohodnuté individuálne.

Náklady platobného styku znáša objednávateľ. Pokiaľ sa objednávateľ a dodávateľ výslovne nedohodnú inak, objednávateľ nie je oprávnený započítať žiadnu svoju pohľadávku voči dodávateľovi oproti pohľadávke dodávateľa voči objednávateľovi.

Použiteľné právo, súdna príslušnosť, čiastočná neplatnosť

Tieto Obchodné podmienky a všetky právne vzťahy medzi spoločnosťou POINT CZ, s.r.o. a objednávateľom sa riadia právom Českej republiky.

Pokiaľ zmluva a tieto Obchodné podmienky medzi podnikateľom a spoločnosťou POINT CZ, s.r.o. neustanovujú inak, riadia sa právne vzťahy medzi zmluvnými stranami príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodným zákonníkom, v platnom a účinnom znení. Pokiaľ zmluva a tieto Obchodné podmienky medzi objednávateľom ako spotrebiteľom a spoločnosťou POINT CZ, s.r.o. neustanovujú inak, riadia sa právne vzťahy medzi zmluvnými stranami príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, v platnom a účinnom znení.

Dodávateľ a objednávateľ sa v súlade s ustanovením § 89a zák. č. 99/1963 Zb., Občianskeho súdneho poriadku, v platnom a účinnom znení, dohodli, že v prípade sporu vzniknutého v súvislosti s právnym vzťahom založeným zmluvou uzavretou na základe objednávky objednávateľa potvrdenej dodávateľom je miestne príslušný Mestský súd v Brne, ak bude vecne príslušný okresný súd, resp. Krajský súd v Brne, ak bude vecne príslušný krajský súd.

Ak niektoré ustanovenie týchto Obchodných podmienok alebo niektoré ustanovenie v rámci ostatných ustanovení je alebo sa stane neúčinným, účinnosť všetkých ostatných ustanovení alebo dohôd tým nie je dotknutá.

B. Informácie o objednávateľovi

Tieto informácie nie sú zmluvnými podmienkami.

I. Informácie o dodávateľovi

Výrobky na internetovej adrese www.point4me.cz ponúka spoločnosť:

POINT CZ, s.r.o., Milady Horákové 20, 602 00 Brno, IČO 48528803, DIČ CZ48528803, spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Brne, oddiel C, vložka 10618

II. Informácie o vašich údajoch

Osobné údaje (meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo – ďalej len „údaje“), ktoré ste nám poskytli na účely objednania tovaru, budú použité výlučne na plnenie a realizáciu zmluvy. Údaje sa spracúvajú automatizovane. Na doručovanie nášho tovaru využívame služby spoločnosti PPL. Spoločnosti PPL sú postúpené vaše údaje, ak je to potrebné na doručenie tovaru. Ak ste udelili výslovný súhlas na dobu neurčitú, vaše údaje použijeme na to, aby sme vás mohli v budúcnosti informovať o nových produktoch a iných novinkách z našej ponuky. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

V našom systéme máte možnosť vyvolať alebo zmeniť svoje uložené údaje. S tým nie sú spojené žiadne dodatočné náklady.

Ak zistíte, že spracovanie vašich údajov prebieha v rozpore s ochranou vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, najmä ak sú vaše údaje nepresné, máte právo požadovať od spoločnosti POINT CZ, s.r.o. vysvetlenie a odstránenie vzniknutého stavu. Po uzavretí zmluvy medzi vami a spoločnosťou POINT CZ, s.r.o., bude táto zmluva archivovaná. Svoje objednávky si však môžete kedykoľvek pozrieť na našich internetových stránkach.

III. Jazyk zmluvy

Jazyk zmluvy je český jazyk.

IV. Popis a ceny výrobkov

Ceny sú vždy uvedené individuálne pre vybraný výrobok. Ak nie je v potvrdení objednávky uvedené inak, ceny zahŕňajú balné, prepravné a zákonnú daň z pridanej hodnoty.

V. Uzavretie zmluvy

V menu „Definícia tlačeného výrobku“ môžete vytvoriť vlastný výrobok. Potom prejdite cez príkazy „Pridať do košíka“ a „Kúpiť teraz“ do procesu objednávania. Kliknutím na príkaz „Potvrdzujem moju objednávku“ záväzne objednávate tovar. Potvrdenie objednávky dostanete ihneď po jej odoslaní. V okamihu, keď vám ako objednávateľovi príde e-mailom potvrdenie objednávky na základe vašej objednávky zaslanej spoločnosti POINT CZ, s.r.o., dochádza k uzatvoreniu právne záväznej kúpnej zmluvy.

VI. Platba, plnenie, dodanie

Podrobnosti týkajúce sa platieb, dodania a plnení si môžete sami určiť výberom spôsobu úhrady. Dodacie lehoty uvedené v našej ponuke a potvrdení sú v súlade s dôkladným plánovaním. Dodávky sa realizujú výhradne na území Českej republiky.

VII. Informácie o práve na odstúpenie od zmluvy

Podľa § 53 ods. 7 českého občianskeho zákonníka má objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy do dvoch týždňov od uzavretia zmluvy bez uvedenia dôvodu a vrátiť tovar, za predpokladu, že je tovar spôsobilý na vrátenie. Vzhľadom k tomu, že spoločnosť POINT CZ, s.r.o. upravuje polygrafické výrobky výhradne podľa špecifikácie objednávateľa, je právo spotrebiteľa na zrušenie zmluvy uzavretej pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku podľa § 53 ods. 8 písm. c) občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. vylúčené.

VIII. Zodpovednosť za chyby a platné záručné podmienky

Podrobnosti týkajúce sa záruky a zodpovednosti za chyby sú uvedené v bode VIII. Záruka a zodpovednosť za chyby v našich Obchodných podmienkach. Na dodaný tovar alebo služby neposkytujeme žiadne záruky nad rámec ustanovení o zárukách uvedených v zákone.

IX. Zákaznícky servis

Náš zákaznícky servis je vám k dispozícii na:
537 001 537, Po-Pia 8.00 – 16.30
support@point4me.com