Zásady spracovania osobných údajov

1. Úvodne ustanovenia

Tieto Zásady spracovania osobných údajov  (ďalej len „ZSOÚ“) vydala spoločnosť POINT s.r.o., IČO 48528803, so sídlom Milady Horákové 20, 602 00 Brno (ďalej len „Spoločnosť“).

Tieto ZSOÚ popisujú, ako spoločnosť zhromažďuje, spracováva a zdieľa informácie od používateľov (ďalej len „používateľ“) webových stránok profi.point4me.com a od zákazníkov (ďalej len „zákazník“), ktorí využívajú  jej služby. Tieto ZSOÚ sa nevzťahujú na informácie, ktoré zákazníci Spoločnosti spracúvajú s využitím jej služieb.

Spoločnosť je správcom  a spracovateľom osobných údajov zákazníkov, ktorí ich poskytnú pri objednávke tovaru a služieb, vstupe do vernostného programu alebo pri prihlasovaní na odber newslettera a používateľov webových stránok profi.point4me.com. Spoločnosť môže na spracovanie osobných údajov využívať ďalších spracovateľov uvedených nižšie.

Odporúčame vám, aby ste si prečítali celé ZSOÚ a uistili sa, že ste plne porozumeli poskytnutým informáciám. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto ZSOÚ alebo zhromažďovania, spracovania a zdieľania osobných údajov spoločnosťou, kontaktujte nás na adrese support@point4me.com.

2. Aké údaje sa spracúvajú

Spoločnosť spracúva údaje získané na základe používania webovej stránky a prostredníctvom súborov cookies. S cieľom lepšieho zacielenia reklamných kampaní a zlepšenia webovej stránky spoločnosť využíva informácie o stránkach, ktoré si používatelia prezerajú, alebo o odkazoch, na ktoré klikli, a o ďalších aktivitách na webových stránkach, ako je napríklad vyplnenie objednávkových a kontaktných formulárov. Tieto údaje sa zhromažďujú automatizovane prostredníctvom nástrojov Spoločnosti a nástrojov spracovateľov údajov uvedených nižšie. Ak máte vo svojom zariadení povolené ukladanie súborov cookies, tieto údaje sa zhromažďujú aj prostredníctvom týchto súborov. Viac informácií o všetkých súboroch cookies, ktoré spoločnosť používa, nájdete tu.

Spoločnosť spracúva alebo môže spracúvať údaje zo sociálnych sietí. Ak webová lokalita využíva možnosti prihlásenia, diskusie alebo hodnotenia a zdieľania pomocou sociálnych sietí (Facebook, Google, LinkedIn atď.) a používateľ tieto možnosti využije, umožní to Spoločnosti prístup aj k verejným informáciám o jeho profile v príslušnej sociálnej sieti a prípadne aj k e-mailovej adrese. Súčasťou verejného profilu na sociálnej sieti môže byť meno a priezvisko používateľa, profilový obrázok, veková kategória, údaj o pohlaví a ďalšie verejné informácie podľa nastavenia používateľa.

Spoločnosť spracováva predovšetkým údaje, ktoré poskytujete pri vytváraní a používaní používateľského účtu, vytváraní objednávky alebo registrácii do vernostného programu a pri prihlásení sa na odber newslettera. Niektoré osobné údaje sú nevyhnutné na registráciu (meno a e-mailová adresa) a používajú sa na základnú identifikáciu používateľa alebo prihlásenie do zákazníckeho účtu. Údaje, ktoré spoločnosť spracúva pri registrácii na odber newslettera alebo pri vytváraní používateľského konta, môžu byť tieto:

 • meno a priezvisko, prípadne obchodný názov;
 • sídlo firmy alebo bydlisko (ulica, číslo ulice, mesto, PSČ, štát);
 • e-mailová adresa;
 • telefónne číslo;

Spoločnosť vedome nezhromažďuje informácie od detí mladších ako 15 rokov a deti mladšie ako 15 rokov nemôžu využívať jej služby. Ak zistíte, že nám dieťa poskytlo osobné informácie v rozpore s týmito ZSOÚ, môžete nás na to upozorniť na adrese support@point4me.com.

3. Na aké účely sa osobné údaje používajú

Spoločnosť spracováva osobné údaje vždy výlučne na účely, na ktoré boli zhromaždené, a to na základe oprávneného záujmu, zákonnej povinnosti alebo súhlasu. Osobné údaje spracovávame na rôzne účely, predovšetkým na:

 • plnenie a realizáciu zmlúv a objednávok;
 • plnenie zákonných povinností v oblasti vedenia účtovníctva, v oblastí daní alebo ak to vyžadujú platné zákony a predpisy, alebo sú požadované akýmkoľvek súdnym procesom alebo vládnou agentúrou;
 • komunikáciu so zákazníkmi vrátane zasielania informácií o aktuálnych službách a produktoch, aktualizáciu obchodných podmienok  a na marketingové a propagačné účely;
 • zasielanie odpovedí na otázky používateľov internetových stránok;
 • analýzu návštevnosti internetových stránok s cieľom zlepšiť služby a ich ponuky;
 • marketingové oslovenie prostredníctvom elektronického kontaktu;
 • spracovanie transakcií a odhaľovanie podvodov;
 • cielenie na potenciálnych zákazníkov prostredníctvom online reklamy. Na lepšie cielenie reklamy a optimalizáciu webových stránok využíva Spoločnosť informácie o aktivite používateľov na webových stránkach. Tieto informácie zahŕňajú údaje zhromaždené pomocou cookies;
 • push notifikácie. V prípade, ak máte túto funkciu aktívnu, môže Spoločnosť zasielať tzv. push notifikácie, a to priamo v rozhraní webových stránok. Tieto notifikácie sa zobrazujú na základe vášho súhlasu udeleného po zobrazení príslušného oznámenia v rozhraní webových stránok;

 

4. Spracovatelia, ktorí majú prístup k údajom

Osobné údaje spracúva predovšetkým Spoločnosť a jej zamestnanci, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou, a dodávatelia Spoločnosti, ak sú spracúvané v súvislosti s plnením a realizáciou uzatvorených zmlúv a objednávok (napr. prepravné spoločnosti).

Spoločnosť môže na spracúvanie osobných údajov využívať aj tzv. sprostredkovateľa. Tieto subjekty môžu spracúvať osobné údaje len na účely a spôsobom určeným spoločnosťou a nesmú ich šíriť bez ďalšieho súhlasu. Spracovateľom postupujeme len údaje, ktoré potrebujú na poskytovanie svojich služieb. Spoločnosť používa ako spracovateľa:

 • Google LLC (nástroje na webovú analytiku a on-line marketing);
 • Facebook Ireland Ltd. (nástroje na on-line marketing);
 • Colpirio, s.r.o. (nástroje na webovú analytiku a on-line marketing);
 • Seznam.cz, a.s. (nástroje na on-line marketing);
 • pripadne ďalšie.

 

V odôvodnených prípadoch môže Spoločnosť postúpiť osobné údaje aj iným subjektom (spracovateľom).

Môže dôjsť k postúpeniu osobných údajom týmto spracovateľom:

 • spracovatelia, ktorí spracúvajú osobné údaje podľa pokynov Spoločnosti v oblasti styku s verejnosťou, správy elektronických dát alebo vedenia účtovníctva;
 • orgány verejnej moci a iné subjekty, ak to vyžadujú platné právne predpisy;
 • iné subjekty v prípade neočakávanej udalosti, pri ktorej je poskytnutie údajov nevyhnutné na ochranu života, zdravia, majetku alebo iného verejného záujmu alebo ak je to nevyhnutné na ochranu našich práv, majetku alebo bezpečnosti;

 

5. Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje na účely uvedené v bode 3 sa spracúvajú v rozsahu nevyhnutnom na splnenie týchto účelov a po dobu nevyhnutnú na ich dosiahnutie alebo po dobu priamo stanovenú právnymi predpismi. Osobné údaje sa potom vymažú alebo anonymizujú.

Po uplynutí tejto doby sa osobné údaje môžu uchovávať len na účely národného štatistického úradu, na vedecké účely a na účely archivácie.

Základné lehoty na spracovanie osobných údajov sú k dispozícii nižšie.

 • Spoločnosť spracúva osobné údaje registrovaných zákazníkov až do zrušenia ich registrácie. Údaje o kontaktných osobách sa spracúvajú počas celej doby trvania obchodného vzťahu alebo dovtedy, kým zákazník údaje neaktualizuje.
 • V prípade zákazníkov služieb je Spoločnosť oprávnená spracúvať ich základné osobné, identifikačné, kontaktné údaje, údaje o službách a údaje z ich komunikácie so Spoločnosťou po dobu 3 rokov odo dňa ukončenia poslednej zmluvy.
 • V prípade nákupu tovaru od Spoločnosti je Spoločnosť oprávnená spracúvať základné osobné, identifikačné a kontaktné údaje zákazníka, údaje o tovare a údaje z komunikácie medzi zákazníkom a Spoločnosťou po dobu 3 rokov odo dňa uplynutia záručnej doby na tovar.
 • Faktúry vystavené spoločnosťou sa archivujú v súlade s § 35 zákona č. 235/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty po dobu 10 rokov od ich vystavenia. Zmluvy sa tiež archivujú 10 rokov od dátumu ukončenia zmluvy z dôvodu potreby preukázania právneho dôvodu vystavenia faktúr.
 • Údaje zhromaždené na marketingové účely sa spracúvajú počas celého trvania súhlasu, teda aj počas doby, kedy používateľ povolí ich ukladanie v rámci nastavení súborov cookies na webových stránkach alebo v svojom prehliadači. Spracúvanie môže pokračovať aj po odvolaní súhlasu, a to najneskôr do uplynutia platnosti príslušného typu cookies.
 • Obchodné a marketingové oznámenia prostredníctvom elektronického kontaktu sa zasielajú do času odvolania súhlasu alebo do času odhlásenia sa z ich odberu.

 

6. Odvolanie súhlasu

Zákazníci sa môžu kedykoľvek odhlásiť z odberu akýchkoľvek marketingových a obchodných oznámení, a to:

 • kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v päte každého obchodného oznámenia;
 • zaslaním žiadosti na uvedený e-mail support@point4me.com;

Používateľ môže vypnúť cielenie reklamy (cookies) zmenou priamo vo svojom prehliadači. V prípade, že zakáže ukladanie vybraných cookies, nemusia niektoré časti webových stránok pracovať správne. Viac informácií nájdete na stránke o používaní súborov cookies.

7. Spôsoby spracovania a uchovávania osobných údajov

Osobné údaje sa budú spracovávať a uchovávať:

 • strojovo (automatizovane) prostredníctvom počítačového hardvéru a softvéru;
 • v písomnej forme;

 

8. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba bude mať v prípade, že bude identifikovateľnou fyzickou alebo právnickou osobou a preukáže svoju totožnosť, nasledujúce práva:

Právo na prístup k osobným údajom

Podľa článku 15 GDPR má dotknutá osoba právo na prístup k osobným údajom, ktoré zahŕňa právo získať od Spoločnosti:

 • potvrdenie, či sa spracúvajú osobné údaje;
 • informácie o účeloch spracovania, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, plánovanej dobe spracovania, existencii práva požadovať od prevádzkovateľa opravu alebo vymazanie osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo obmedzenie spracúvania alebo právo namietať proti takémuto spracúvaniu, právo podať sťažnosť dozornému orgánu, o akýchkoľvek dostupných informáciách o zdroji osobných údajov, ak neboli získané od dotknutej osoby, skutočnosti, že dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania, o vhodných zárukách v prípade prenosu údajov mimo EÚ;
 • , v prípade, ak to nebude mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných aj kópiu osobných údajov;

Právo na potvrdenie o spracúvaní osobných údajov a na informácie bude možné uplatniť písomne na adrese sídla Spoločnosti.

Právo na opravu nepresných údajov

Podľa článku 16 GDPR má dotknutá osoba právo na opravu nepresných osobných údajov spracúvaných Spoločnosťou. Spoločnosť vykoná opravu bez zbytočného odkladu, ale vždy s ohľadom na technické možnosti.

Právo na vymazanie

Podľa článku 17 GDPR má dotknutá osoba právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, pokiaľ Spoločnosť nepreukáže oprávnené dôvody na spracúvanie takýchto osobných údajov. Ak sa dotknutá osoba domnieva, že jej osobné údaje neboli vymazané, môže sa písomne obrátiť na adresu sídla Spoločnosti.

Právo na obmedzenie spracúvania

Podľa článku 18 GDPR má dotknutá osoba do doby vyriešenia námietky právo na obmedzenie spracúvania, ak napadne správnosť osobných údajov, dôvody ich spracúvania alebo podá námietku voči ich spracúvaniu, a to písomne na adresu sídla Spoločnosti.

Právo na oznámenie opravy, výmazu alebo obmedzenia spracúvania

Podľa článku 19 GDPR má dotknutá osoba právo na oznámenie zo strany Spoločnosti v prípade opravy, vymazania alebo obmedzenia spracúvania osobných údajov. Ak sa osobné údaje opravia alebo vymažú, Spoločnosť o tom informuje jednotlivých príjemcov, s výnimkou prípadov, keď sa to ukáže ako nemožné alebo si to vyžaduje neprimerané úsilie.

Právo na prenosnosť osobných údajov

Podľa článku 20 GDPR má dotknutá osoba právo na prenosnosť údajov, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo požiadať Spoločnosť o prenos týchto údajov inému správcovi.

Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

Podľa článku 21 GDPR má dotknutá osoba právo namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov z dôvodu oprávneného záujmu Spoločnosti.

V prípade, že Spoločnosť nepreukáže, že existuje závažný oprávnený dôvod na spracúvanie, ktorý prevažuje nad záujmami alebo právami a slobodami dotknutej osoby, Spoločnosť spracúvanie na základe námietky ukončí bez zbytočného odkladu. Námietku možno zaslať písomne na adresu sídla Spoločnosti.

Právo na odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov na obchodné účely a na marketingové účely možno kedykoľvek odvolať. Odvolanie musí byť vykonané výslovným, zrozumiteľným a konkrétnym prejavom vôle, a to buď telefonicky, písomne alebo elektronicky prostredníctvom príslušného formulára.

Spracúvaniu údajov z cookies je možné zamedziť nastavením webového prehliadača.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú. Spoločnosť uvádza, že nevykonáva automatizované rozhodovanie bez vplyvu ľudského posúdenia s právnymi účinkami pre dotknuté osoby.

Právo kontaktovať Úrad na ochranu osobných údajov

Dotknutá osoba má právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov (www.uoou.cz).

9. Bezpečnosť

Spoločnosť sa zaväzuje chrániť osobné údaje a iné informácie o svojich zákazníkoch a používateľoch svojich služieb. Na tento účel používa celý rad bezpečnostných technológií a opatrení určených na ochranu informácií pred neoprávneným prístupom, používaním alebo zverejnením. Opatrenia, ktoré používa, sú navrhnuté tak, aby poskytovali úroveň bezpečnosti primeranú riziku zneužitia osobných údajov. Spoločnosť pravidelne testuje bezpečnosť osobných údajov a neustále zlepšuje ich ochranu. Nezabúdajte však, že internet nemôže zaručiť stopercentnú istotu.

Všetky osobné údaje v elektronickej podobe sú uložené v databázach a systémoch, ku ktorým majú prístup len tie osoby, ktoré musia s osobnými údajmi bezodkladne pracovať na účely stanovené v týchto pravidlách, a to len v nevyhnutnom rozsahu.

10. Kontakt

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto Zásad ochrany osobných údajov alebo ak chcete uplatniť svoje práva, kontaktujte nás na adrese support@point4me.com.

Správcom vašich osobných údajov je spoločnosť POINT CZ, s.r.o., so sídlom Milady Horákové 20, 602 00 Brno.

11. Účinnosť

Tieto  ZSOÚ sú účinné od 25. 5. 2018.